Civiel manager

Geplaatst 2 weken geleden

Westergouwe is een nieuwe, in ontwikkeling zijnde woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit Projectbureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.

Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en worden door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente.

Plaats in de organisatie
De  Civiel Manager legt verantwoording af en rapporteert aan de Projectdirecteur en stuurt het civiel team aan. De Civiel Manager is eindverantwoordelijk voor de planvoorbereiding en realisatie van alle civieltechnische zaken en borgt de afstemming met de planontwikkeling en planvorming van Westergouwe.
De Civiel Manager is verantwoordelijk voor en stuurt aan:

 • het het civiel team, bestaande uit bemensing vanuit het projectbureau  (o.a. projectleider(s), directievoerder(s), toezichthouder(s));
 • en alle externe adviseurs betrokken bij de planvoorbereiding en realisatie van civieltechnische zaken in Westergouwe.

Basistaken

 • Aansturen van het civiel team;
 • Sturen op effectiviteit en efficiëntie van de civieltechnische planvoorbereiding en realisatie;
 • Raakvlakbeheersing;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende betrokkenen en verstrekken van procedurele en inhoudelijke informatie, en het vervullen van een inhoudelijk rol in een deelproject (wanneer aan de orde);
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectdirecteur over het project en de omgeving;
 • Het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling Westergouwe, het – namens de projectdirecteur – beheersen en sturen van hiermee gepaard gaande planning en processen;
 • Het initiëren, coördineren, (doen) realiseren en evalueren van strategisch, tactische en operationele planningen van de gebiedsontwikkeling Westergouwe.

Neventaken

 • Voorbereiden van het besluitvormingsproces t.a.v. civiele werken;
 • Verzamelen van benodigde informatie en deze op een juiste manier aanleveren;
 • Verantwoordelijk voor het administratief/organisatorisch beheer van civieltechnische (deel)projecten;
 • Plannen, organiseren en notuleren van overleggen en bijeenkomsten;
 • Maken van voortgangsrapportages, notities en andere stukken;
 • Zorgen voor heldere opdrachten en scope management;
 • Sturen op het opstellen van integrale project- en werkplanning;
 • Zorgen voor financiële beheersing van civieltechnische (deel)projecten.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Je beschikt over aantoonbare relevante ervaring bij vergelijkbare projecten in vergelijkbare rollen, specifiek waar het de ervaring m.b.t. bouwen op slappe bodem (1), duurzaam waterbeheer (2), succesvol opereren in politiek-bestuurlijke omgeving (3) en succesvol opereren in netwerk van water gerelateerde experts (4) betreft, blijkend uit de ingediende referenties.

Aantoonbaar succesvol kunnen opereren als vertegenwoordiger van een gebiedsontwikkelingsproject van vergelijkbare schaal en omvang, in een netwerk van water-gerelateerde experts bij o.a. Hoogheemraadschap, Provincie en Ministerie.

 

Locatie: Gouda

Start: 1-2-2019

Uren per week: 24-32

Duur: t/m 31-1-2022 Optie op verl. Ja

 

 

Graag reageren voor 16-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.