Projectleider Implementatie Toekomstscenario Geïntegreerde Voorzieningen

Geplaatst 6 dagen geleden

De afdeling MGGZ bemenst 3 geïntegreerde voorzieningen, locaties in de stad (centrum, zuidoost en west) waar de GGD samen met Wpi mensen bedient met ingewikkelde verslavings- en psychiatrische problematiek ((o)ggz-doelgroep). Vanuit de GGD wordt geboden:
–          huisartsenzorg op basis van een straatdoktercontract;
–          specialistische ggz (dbc’s/zorgverzekeringswet);
–          heroïneverstrekking (subsidieregeling vws).

De teams op de GV-en bestaan uit verpleegkundigen, SPV-ers, maatschappelijk werkers, verslavingsarts, psychiater, basisartsen, medisch secreataressen en – ivm zorgadminstratie – adminstratief medewerkers. Formatie op elke GV is rond de 25 fte.
De doelgroep op de GV-en (overwegend opiaatverslaafden) neemt de afgelopen jaren in omvang af en vergrijst snel, waardoor de zorgvraag verandert. De inkomsten lopen ook terug (tekort dit jaar ca. 1,2 mio).  Dat noodzaakt ons tot een herijking van de activiteiten en het aanpassen van de functiemix.
Aan Bureau Interim & Advies van de gemeente Amsterdam is reeds gevraagd om hiervoor een toekomstbestendig scenario te ontwikkelen:

dat nagaat of de GGD deze zorg de komende jaren zal moeten blijven leveren (uitsluiten alternatieve uitvoerders);

dat inspeelt op veranderingen in de doelgroep (meer verouderingsproblematiek, zorgvraag complexer);

dat continuïteit van zorg biedt voor de huidige cliëntgroep;

waarin de zorgprocessen (huisartsenzorg, sggz, heroineverstrekking) optimaal zijn vormgegeven;

waarin de uitgaven- en inkomsten kant meer in balans komen en blijven.

Uit het BIA onderzoek komen Drie scenario’s:

I         Zoveel mogelijk huidige aanbod continueren:  GV-en + MO (maatschappelijke opvang) en een van de locaties omvormen tot GV light;
II        I + Inspelen op oudere cliëntgroep: GV-en + MO + ouderenvoorziening;
III       II + Spreiding in de stad (inspelen op oudere cliëntgroep die minder mobiel is): samenwerking met Huisartsen + GGZ op locatie + spec. wijkverpleging, GV-en + MO.

Binnenkort wordt aan de directie en daarna aan de wethouder een notitie voorgelegd waarin geadviseerd wordt om voor de korte termijn te kiezen voor scenario 2 en daarna te koersen op scenario 3.
Dat betekent, naast de optimalisering van de inkomstenkant die reeds in gang gezet is, stroomlijning van de activiteiten op de GV-en, omvorming van GV centrum tot een ‘GV-light’ (smalle invulling) en het aangaan van samenwerkingsrelaties met organisaties voor ouderenzorg en beschermd wonen, etc. om de continuïteit van zorg voor de doelgroep beter te waarborgen.

Voor het stroomlijnen van de zorgprocessen en de vertaalslag van het gekozen scenario naar de (soberder) personele invulling zoeken wij een ervaren projectleider.

Werkzaamheden
De projectleider voert de volgende activiteiten uit:

trekken van een aantal brede werkgroepen gericht op de herstructurering van de GV-en conform het gekozen scenario en de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties -afspraken

uitwerken gemaakte keuze in termen van verleggen van cliëntstromen

uitwerken gemaakte keuze naar personele consequenties en (her)inrichting processen (aantal en type zorgprofessionals, aard werkzaamheden, noodzakelijke competenties, waarborgen voor kwaliteit)

opstellen implementatie- en reorganisatieplan

 

Vereisten / knock-outcriteria
In het bezit van minimaal een erkende HBO diploma.

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het begeleiden van verbetertrajecten in de zorg  (bedrijfsvoering, kwaliteit, innovatie).

Ervaring met het trekken van projecten in dynamische context en met complexe ontwikkelopdrachten.

Aantoonbare ervaring met implementatie van veranderopgaven in de zorg of bij de overheid.

 

Locatie: Amsterdam

Start: 2-1-2019

Uren per week: 24

Duur: 6 maanden Optie op verl. Ja

 

Graag reageren voor 17-12-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.