Kwartiermaker Modernisering ICT

Geplaatst 2 weken geleden

De taken van de kwartiermaker

 • Opbouwen en in de organisatie invlechten van een hoogwaardig specialistisch (beleids)adviserend organisatieonderdeel (change organisatie) dat innovatie, strategie en change vorm geeft in het ICT domein;
  • Begeleiden van het functiewaarderingsproces;
  • Werving, selectie begeleiding en ontwikkeling nieuwe medewerkers;
  • On the job coaching van nieuwe medewerkers op vaardigheden, taakinvulling, taak volwassenheid en organisatiecultuur;
  • Aansturen en bijsturen van medewerkers in de opbouw van een demand-supply organisatie o.a. om positie in de organisatie te verwerven.
 • Samen met de taakveld manager I&A inrichten van afgestemde werkprocessen;
  • Uitlijnen van (nieuwe) processen over de teams heen;
  • Verbeteren van bestaande werkwijzen;
  • Verandermanagement inzetten ten aanzien van houding, gedrag en denkwijze van nieuwe en bestaande medewerkers in de dienstverleningsketens.
 • Organiseren van business-ICT alignment en gestructureerd realiseren of doorzetten van concrete (project)opdrachten, in het bijzonder:
  • Scherp krijgen van organisatiebehoefte en mogelijkheden door actief informatie op te halen bij klant en beheerorganisatie over lopende trajecten, prioriteiten en bedrijfsdoelen;
  • Innovaties en trends omzetten naar concrete voorstellen en initiatieven (actief);
  • Vertalen van het concernbeleid naar beleidsadviezen, voorbereiding en –uitvoering binnen het organisatieonderdeel;
  • Visie op organisatieontwikkeling vertalen naar gevolgen voor ICT landschap (en daarmee de inrichting van beheer);
  • Realiseren van doelen op projectbasis door verbetering van portfoliomanagement en gestructureerde rapportages hierover in te richten;
  • Overdracht van projectresultaten naar beheer optimaal faciliteren op basis van herbruikbare methodieken.
 • Leidinggeven aan de change organisatie;
  • Coachend managen van het organisatie onderdeel;
  • Realiseren van de veranderopgave door de toegevoegde waarde van functies en organisatie uit te diepen en te implementeren;
  • Zorg dragen voor de strategisch-tactische positionering van de “one stop shop” in de gemeentelijke organisatie;
  • Zorg dragen voor de totstandkoming van richtlijnen en procedures;
  • Adviseren over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie in transitie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.
 • Opereert kaderstellend, (mede-)richtinggevend en faciliterend aan de beheerorganisatie
 • Uitwerken van de governance-structuur;
  • Opstellen van profielen voor overleggen (samenstelling, werkwijze (budget)verantwoordelijkheden, mandaat), zoals strategisch overleg, demand-overleg, innovatieoverleg, portfolio overleg;
  • Implementeren nieuwe overlegvormen ter vervanging van bestaande;
  • Organiseren van afstemming tussen de verschillende teams en overleggen;
  • Organiseren van inbreng vanuit de klantorganisatie(s);
  • Borgen dat strategieontwikkeling, kwaliteitsbewaking, effectmeting en klanttevredenheid permanent aandacht krijgen;
  • Voortdurend afstemmen van de voorgenomen wijzigingen, initiatieven en uitwerkingen met bestaande en nieuwe stakeholders *(1).
 • Opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie (i.s.m. communicatie advies, service desk en beheerorganisatie).

*(1) O.a. Strategisch ICT overleg,Stuurgroep, Clusterteam Bedrijfsvoering, HR-adviseur, Taakveld manager I&A,DT, Ondernemingsraad, portefeuillehouder, klantorganisaties

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal een afgeronde hbo opleiding;
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met verandermanagement in overheidsorganisaties, bij voorkeur in een gemeentelijke ICT veranderorganisatie (Change);
Aantoonbaar inzicht in het ontstaan en de consequenties van het gemeentelijke ICT landschap en de ontwikkelingen daarin, zowel lokaal als landelijk (en Europees);
In staat om vanuit klantperspectief processen in te richten die betrekking hebben op de hele ICT ondersteuningsketen.


Locatie: Westland

Start: 21-1-2019

Uren per week: 32-36

Duur: t/m 12 maanden  Optie op verl. 2*6 maanden

Graag reageren voor 18-1-2019 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring van bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te  zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren