Projectleider Omgevingsvisie

Geplaatst 1 week geleden

In 2017 is er een plan van aanpak en een koersdocument geschreven voor het opstellen van de eerste omgevingsvisie van Hilversum. Beide documenten zijn vorig jaar november besproken in de raad, maar niet vastgesteld. De verkiezingen waren reden om even een pas op de plaats te maken. Het nieuwe college heeft besloten om de komende maanden eerst een integrale verkenning te laten uitvoeren naar de ruimtelijke gevolgen van het coalitieakkoord. Daarbij moet in beeld worden gebracht welk ruimtelijk beleid nog doelmatig is en welk beleid kan worden geschrapt. Bij knelpunten zal de raad om een advies worden gevraagd. Verder worden de rollen in beeld gebracht, waarbij helder wordt wie de onderdelen van het Coalitieakkoord gaat uitvoeren.

Het gevraagde resultaat
Samen met een projectteam een rapport schrijven dat inzicht biedt in de consequenties die de nieuwe Omgevingswet heeft voor het huidige en (in het coalitieakkoord) voorgenomen beleid voor de fysieke leefomgeving.

Op basis van dit document moet er aan het college en de raad een advies worden gegeven over:
1. Het eventueel schrappen van bestaand ruimtelijk beleid;
2. De ambities die moeten worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie;
3. De ambities waarvoor (tijdelijk) sectoraal beleid moet worden ontwikkeld;
4. Een procesplanning om tot een volwaardige omgevingsvisie voor Hilversum te komen, met bijzondere aandacht voor de manier waarop partijen in de stad worden betrokken.

Taken en werkzaamheden

  • Je geeft leiding aan de eerste fase (“de verkenning”) van het project Omgevingsvisie Hilversum;
  • Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse disciplines samen en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
  • Je motiveert een groep tot maximale inzet voor het eindproduct;
  • Je informeert ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang;
  • Het eindproduct dat je oplevert is een rapport met advies aan de raad;
  • Je evalueert de gekozen werkwijze en trekt lessen voor de gemeentelijke organisatie;
  • Je zorgt  voor een goede overdracht van het projectdossier aan de (nog te werven) nieuwe projectleider omgevingsvisie.

Vereisten / knock-outcriteria
Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;

Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van beleidsprojecten die strategisch van aard zijn (dat wil zeggen: integraal en met een visie voor de lange termijn) binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar;
Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden van gemeentelijke organisaties op de invoering van de Omgevingswet;
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening, in het bijzonder de nieuwe Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar;

 

Locatie: Hilversum

Start: z.s.m.

Uren per week: 16

Duur: 5 maanden Optie op verl. 3 maanden

 

Graag reageren voor 15-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.