Programmamanager Actie Service Centrum

Geplaatst 6 dagen geleden

De gemeente Amsterdam heeft in 2018 een eerste aanzet gemaakt voor een 24-uursafdeling voor het afhandelen van een beperkt aantal overlastmeldingen uit de openbare ruimte. Daarnaast zijn informatiesystemen ontwikkeld, geintegreerd en gekoppeld. De nieuwe afdeling en informatiesystemen zijn vervolgens gebruikt voor het optimaliseren van een aantal handhavingsgerichte procesketens.
In 2019 moet het Actie Service Centrum, de informatievoorziening en de ketenoptimalisatie sterk uitgebreid worden voor het afhandelen van overlastmeldingen op het gebied van handhaving, reiniging en afval.
Voor dit traject willen wij een serie projecten onder programmasturing initieren en deels continuieren. Hieronder verstaan we:
Algemeen programma- en projectmanagement (of ondersteunen van projectmanagers waar beschikbaar)

Doorontwikkeling van de afdeling Actie Service Centrum in oprichting

Ontwikkeling, integratie en/of koppeling van informatiesystemen in het domein van openbare ruimte

Het ontwerpen, implementeren en borgen vangemeentebrede en -overschrijdende ketenoptimalisaties

Werkzaamheden
Op programmaniveau

Initieren, bewaken en afsluiten van projecten voor het optimaliseren van de afhandeling van overlastmeldingen- en signalen binnen de gemeente.

Aansturen en begeleiden van de projectmanagers/projectteams van de onderliggende projecten.

Met betrokken clusters en directies ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van een masterplan Handhaving & Reiniging.

Aanspreekpunt voor college- en raadsleden inzake overlastmeldingen in de openbare ruimte.

Borgen van financiele huishouding van het programma en haar onderliggende projecten.

Aanverwante ontwikkelingen binnen de gemeente tijdig opmerken, verbinden en waar nodig regiseren.

 

Project #1: Doorontwikkeling afdeling Actie Service Centrum in oprichting

Werving, selectie en opleiding van 20+ oeprationele medewerkers in 2019 (met voorziene uitbreiding in 2020), aangevuld met het ontwer en, inrichting van en overdracht naar management- en staffuncties

Structurele inrichting van de huidige tijdelijke afdeling binnen de lijnorganisatie van de ambtelijke organisatie.

Afstemming met de medezeggenschap inzake de organisatieontwikkeling en roostering.

Fysieke inhuizing naar een nieuwe meldkamervoorziening begeleiden.

Inrichten SLA’s en afstemmen KPI’s met ketenpartners en de verantwoordelijke directies

Het uitvoeren van het interim management over de afdeling tot de formele overdracht aan de lijn (ondersteund door een vaste teamleider)

 

Project #2: Ontwikkeling, integratie en/of koppeling van informatiesystemen in het domein van openbare ruimte

Het sturen van de doorontwikkeling van het centrale informatiesysteem voor overlastmeldingen en -signalen voor ca 10 directies, diverse externe ketenpartners en 800+ gebruikers.

Managen van de afspraken tussen project en beheer

Op directie- en managementniveau uitvoeren van stakeholdermanagement

Met de betrokken architecten afstemmen over de gemeentebrede doorontwikkeling en samenhang met VNG/GEMMA standaarden en ontwikkelingen.

Met de projectmanager afstemmen met leveranciers en/of beheerders van externe systemen waarmee gekoppeld moet gaan worden.

 

Deelproject #3: Gemeentebrede en -overschrijdende ketenoptimalisaties

Conform bestuurlijke prioriteiten en binnen de (on)mogelijkheden van de betrokken stakeholders sturen op het verbeteren van ketenprocessen voor het opvolgen van overlastmeldingen door het analyseren, (her)ontwerpen van processen, werkinstructies en de bijbehorende informatievoorziening, inclusief het borgen van KPI/SLA-afspraken met de betrokken ketenpartners.

Inrichten processen van continu leren en verbeteren

Borgen van rapportages en dashboards op operationeel, tactisch en strategisch niveau over de prestaties van de te optimaliseren ketens.

 

Vereisten / knock-outcriteria
In het bezit van een erkende HBO/WO diploma.

3 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van programma’s en projecten in complexe organisaties en samenwerking tussen organisaties bij (semi-)overheidsinstanties.

3 jaar aantoonbare ervaring en referenties met (het vernieuwen van) ICT voorzieningen op en rond meldkamers.

Aantoonbare ervaring met het ontwerp, de implementatie en -verandering van 24-uursprocessen en organisaties.

Ervaring met processen voor het afhandelen van veiligheids-, incident- en/of overlastgerichte meldingen.

Ervaring met softwareontwikkeling middels Agile/Scrum en in samenhang met VNG/GEMMA standaarden en ontwikkelingen.

 

Locatie: Amsterdam

Start: 1-12-2018

Uren per week: 32-36

Duur: tot 1-7-2019 Optie op verl. Ja

 

Graag reageren voor 21-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.