Medewerker vergunningverlening (met name WABO)

Geplaatst 2 dagen geleden

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:

bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;

tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);

overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

  1. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening

controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;

toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;

het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;

het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;

opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);

het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;

organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;

waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

  1. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;

beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Overige taken

uitvoeren collegiale (lees)toets

meedenken en meedoen met kwaliteitsverbeteringen en het efficiënter maken van werkprocessen

 

Criteria:

Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van bouwkunde.

Een afgeronde aanvullende cursus bouwbesluit, bouwverordening of vergelijkbaar.

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker vergunningsverlening in de afgelopen 6 jaar.

 

Locatie: Zoetermeer

Start: z.s.m.

Uren per week: 24-36

Duur: 4 maanden m.o.o.v. 2*4 maanden

 

Graag reageren voor 23-4-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.